Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Solarwarehouse (Van Brussel BV) onder het ondernemingsnummer: 0733.566.755.​

1.2 Van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3 Als de Koper ook zijn eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Solarwarehouse is ingestemd.

1.4 Met "Koper" wordt bedoeld elke bezoeker van de website en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Solarwarehouse in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Solarwarehouse heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst.

1.6 Solarwarehouse behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen en prijsopgaven zijn uitnodigingen aan potentiële Kopers om een aanbod te doen. Solarwarehouse is hier niet aan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte is geldig gedurende twee (2) weken, tenzij anders vermeld in de offerte.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan wanneer:

- De potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen.

- Een offerte door de Koper is getekend en ontvangen, indien een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

- De potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op de website en deze data door Solarwarehouse is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd of per e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Solarwarehouse behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te herroepen als de Koper niet aan de voorwaarden voldoet.

2.6 Koper en Solarwarehouse komen overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt via elektronische communicatie, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de geldigheid van het aanbod en de aanvaarding ervan.

2.7 Informatie en kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Solarwarehouse garandeert echter niet dat alle informatie volledig accuraat is.

2.8 Alle beslissingen gebaseerd op gegevens, schattingen, berekeningen en andere factoren die leiden tot het aangaan van een overeenkomst, zijn voor risico van de Koper.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro's, tenzij anders overeengekomen conform wettelijke voorschriften.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Solarwarehouse heeft medegedeeld in de bevestiging conform artikel 2.5. Duidelijke prijsfouten kunnen worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij levering buiten België gelden speciale tarieven. Specifieke betaalmethoden kunnen leiden tot bijkomende kosten, wat duidelijk wordt gecommuniceerd tijdens het bestelproces.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Koper gerechtigd om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Solarwarehouse.

 

Artikel 4. Levering en uitvoering

4.1 Solarwarehouse streeft ernaar om geaccepteerde bestellingen binnen twee (2) werkdagen te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn is indicatief en Solarwarehouse is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering.

4.3 De levering van de producten geschiedt op het adres dat de Koper aan Solarwarehouse heeft meegedeeld.

4.4 Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij Solarwarehouse, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 Solarwarehouse is gerechtigd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

4.6 De Koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Klachten over zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Solarwarehouse te worden gemeld.

4.7 Leveringen vinden plaats op het moment van aankoop via de website. De Koper heeft de verantwoordelijkheid om de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling kan geschieden via de betaalmethoden zoals aangeboden op de website. De betaling wordt afgehandeld door een externe betalingsdienstaanbieder en is onderworpen aan hun voorwaarden.

5.2 De Koper stemt ermee in om de verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering te betalen.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft Solarwarehouse het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten.

5.4 In geval van wanbetaling is de Koper aansprakelijk voor alle schade die Solarwarehouse als gevolg hiervan lijdt, inclusief alle redelijke kosten van incasso.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de Koper nadat de Koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Solarwarehouse verschuldigd is, heeft voldaan.

6.2 Het risico met betrekking tot de producten gaat over op de Koper op het moment van bezorging.

 

Artikel 7. Klachtenprocedure

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij Solarwarehouse.

7.2 Solarwarehouse zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren.

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Solarwarehouse staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Solarwarehouse is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Solarwarehouse.

8.3 De aansprakelijkheid van Solarwarehouse is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dat op de desbetreffende overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Solarwarehouse niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Koper ontstane schade.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Solarwarehouse.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Solarwarehouse partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Solarwarehouse is gevestigd.

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

 

You can try some popular tags here:

Account

Geen account?
Account aanmaken